Skip to main content Skip to search

Καλές Πρακτικές

Η ενότητα αυτή παραθέτει κάποιες καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης καθώς και ειδικότερα στην περιφέρεια της Απούλιας, στην Ιταλία.

Πιο συγκεκριμένα: Μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη είναι τα ακόλουθα:

Υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την προώθηση μιας περισσότερο αποδοτικής οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (ECOWASTE4FOOD) – (ΙNTERREG Europe) 

Υλοποίηση: Ιανουάριος 2017- Δεκέμβριος 2020

Το έργο ECOWASTE4FOOD ενώνει εφτά τοπικές και περιφερειακές αρχές από εφτά διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, φιλοδοξώντας να προσεγγίσει το κρίσιμο ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων. Οι τοπικοί και περιφερειακοί εταίροι στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάζονται, ανταλλάσουν εμπειρίες και γνώσεις, ώστε να προωθήσουν στην περιοχή τους την έννοια και την πρακτική της οικολογικής καινοτομίας (eco-innovation) που οδηγεί στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, ως μέσο για να επιτύχουν μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Οι ίδιοι οι εταίροι έχουν δεσμευτεί κατά τη διάρκεια του έργου να βελτιώσουν την πολιτική τους, επηρεάζοντας ή και αυξάνοντας τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 2014-2020.

Επέκταση της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας στις τοπικές παραγωγικές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης – Expansion of the CIRcular Economy concept in the Central Europe local productive districts (CIRCE2020) – (INTERREG VB Central Europe)

Υλοποίηση: Ιούλιος 2017- Ιούνιος 2020

Το έργο CIRCE2020 στοχεύει στην υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης περιβαλλοντικής διαχείρισης σε πέντε συγκεκριμένες βιομηχανικές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης μεταβάλλοντας τα πρότυπα από τις ενιαίες και σποραδικές παρεμβάσεις ανακύκλωσης των επιχειρήσεων σε έναν ολοκληρωμένο επανασχεδιασμό των βιομηχανικών αλληλεπιδράσεων που βασίζονται στην κυκλική οικονομία. Στόχος είναι να εισαχθούν καινοτόμα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων διασταυρούμενης αξίας και διεθνή αναλυτικά εργαλεία για τη βελτίωση των δυνατοτήτων του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα αποβλήτων με σκοπό τη μείωση της χρήσης πρωτογενών φυσικών υλών.

Κινητοποίηση της θεσμικής μάθησης για καλύτερη αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας για την Kυκλική Oικονομία – MOVECO – Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy – (Interreg Danube)

 Υλοποίηση: Δεκέμβριος 2016- Μάιος 2019

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των θεσμικών πλαισίων, των πλαισίων υποδομής και των πολιτικών για την έρευνα και την καινοτομία με στόχο την εξασφάλιση της ευρύτερης πρόσβασης στη γνώση για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Τα αποτελέσματα του MOVECO περιλαμβάνουν μια ισχυρή διακρατική σχέση κατάλληλη για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας και την επίτευξη των στόχων της. Με βάση της έρευνας που θα διεξαχθεί σχετικά με τις ανεπάρκειες στην καινοτομία στα σημερινά συστήματα επέκτασης της παραγωγικότητας και τις σχετικές υπηρεσίες R&D, θα αναπτυχθεί μια διακρατική στρατηγική για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία (προσδιορισμός πιθανών ροών υλικών για το DR) και roadmaps για την εφαρμογή καινοτομιών σε περιφερειακό επίπεδο. Με νέες υπηρεσίες και εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού και οικολογικής καινοτομίας (Εργαλειοθήκη κυκλικής οικονομίας), το MOVECO θα υποστηρίξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες μεταξύ έρευνας και επιχειρήσεων σε νέες αλυσίδες αξίας.

Σε περιφερειακό επίπεδο και συγκεκριμένα στη περιοχή της Απούλιας στην Ιταλία οι πιο αξιοσημείωτες πρακτικές είναι οι ακόλουθες:

AVANZI POPOLO – Μπάρι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είναι μια πρωτοβουλία της A.P.S. Η Farina 080 ενός μη κερδοσκοπικού συλλόγου που λειτουργεί στην πόλη του Μπάρι από το 2015 και προτείνει δράσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας κατά της σπατάλης τροφίμων για λόγους κοινωνικούς και οικολογικούς. Το έργο στοχεύει στη διάδοση της ενεργοποίησης των κατοίκων κατά της απόρριψης τροφίμων. Μέσω της χρήσης της πλατφόρμας του έργου, www.avanzipopolo.it, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση φαγητού και να ανταλλάξετε τρόφιμα που κινδυνεύουν με απόρριψη, 1 προς 1 μεταξύ δωρητή και παραλήπτη.

ECEPLAST – Troia (Fg) –Δευτερογενής πρώτη ύλη

Πρόκειται για μια ιταλική, οικογενειακή επιχείρηση που εδρεύει στην Τροία (Foggia, Apulia), εργάζεται για την ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή καινοτόμων λύσεων που βελτιστοποιούν την αλυσίδα εφοδιασμού στους τομείς των τροφίμων, των χημικών, του περιβάλλοντος και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το ECEPLAST παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων συσκευασίας για ξηρά ή υγρά ογκώδη φορτία, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ταυτόχρονα μετριάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται εδώ: http://www.eceplast.com/

EGGPLANT – Μπάρι – Δευτερογενής πρώτη ύλη

Παρέχει προηγμένες λύσεις με βάση το βιοπλαστικό. Βασίζεται σε μια ιδιόκτητη τεχνολογία για την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για τη λήψη βιοπλαστικών υψηλής απόδοσης μέσω μηδενικής (0) διαδικασίας αποβλήτων. Η EggPlant στοχεύει στη συμβολή για ένα πιο λογικό και ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξης που εξασφαλίζει οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αξιοποιώντας δύο μεγάλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα, όπως τη διάθεση λυμάτων και τη ρύπανση που προέρχεται από παραδοσιακά πλαστικά με βάση υδρογονάνθρακες. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ: http://www.eggplant.it/

FIUSIS srl – Calimera (Le) – Eνέργεια

Η Fiusis srl παράγει ηλεκτρισμό χάρη στην καύση παρθένων ξύλινων τσιπ που συλλέγονται στην ύπαιθρο του Salento ως θραύσματα από το κλάδεμα των ελαιόδεντρων. Από το 2010 έχει δημιουργήσει μια τοπική αλυσίδα εφοδιασμού για βιομάζα, πλήρως ενσωματωμένη με τη γύρω περιοχή. Το εργοστάσιο Fiusis δημιούργησε θέσεις εργασίας για περίπου 30 υπαλλήλους, εκτός από το πραγματικό όφελος που αποφέρει στους αγρότες σχετικά με τη μείωση του υπολειπόμενου κόστους διαχείρισης της βιομάζας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: www.fiusis.com

MAJRA – Cassano delle Murge (Ba) – Ύφασμα

Η εταιρεία Majra Moda Maglierie παράγει ανδρικά και γυναικεία πουλόβερ από το 1988. Χρησιμοποιεί τεχνολογία και εργασία του “made in Italy”. Το 2018 η εταιρεία ξεκίνησε μια νέα σειρά οικολογικών ενδυμάτων που ονομάζεται “Fortunale”. Το “Fortunale” αποτελεί μια οικολογική γραμμή, φτιαγμένη με οργανικά νήματα (από μη εντατικές εκμεταλλεύσεις) και χρωματισμένη με φυτικές ίνες (λουλούδια, φύλλα, μούρα, ρίζες). Ολόκληρος ο κύκλος παραγωγής σέβεται τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και κάθε υλικό μπορεί να ανακυκλωθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: www.fortunale.eu

REVI – Μπάρι – ‘Επιπλα

Revì σχεδιάζει “πράσινα” έπιπλα ξεκινώντας από τον μετασχηματισμό ενός επίπλου. Δημιουργεί οφέλη τόσο από οικολογική άποψη όσο και από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος. Η ομάδα αποτελείται από σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, ψηφιακούς τεχνίτες, οι οποίοι μοιράζονται το πάθος για το “make”. Πιστεύουν ότι μόνο με την προστασία του πλανήτη μας θα υπάρξει πραγματική καινοτομία και ότι η ανακύκλωση είναι ο τρόπος για να φτάσετε εκεί. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: www.revi-art.com

BIOFABER – MESAGNE (Ba) – Δευτερογενής πρώτη ύλη

Η BioFaber ιδρύθηκε το 2015. Δραστηριοποιείται στον τομέα των νέων νανο-δομημένων βιο-υλικών, ειδικά στην παραγωγή κυτταρίνης βακτηριακής προέλευσης, με στόχο την παραγωγή βιώσιμων και φυσικών αντικειμένων και λύσεων που λαμβάνονται από ανανεώσιμους πόρους και απόβλητα τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: www.biofaber.com

SMP – BARLETTA – Δευτερογενής πρώτη ύλη

Η Sfregola Materie Plastiche είναι μια κορυφαία εταιρεία στον κόσμο της επεξεργασίας πλαστικών για πάνω από 50 χρόνια. Παράγει σάκους και σακούλες σε αναγεννημένες PE, βιοαποικοδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες σακούλες σύμφωνα με το EN, κάθε μεγέθους και πάχους, για διαφοροποιημένη συλλογή – συλλογή πολλαπλών υλικών – συλλογή “από πόρτα σε πόρτα” – (Urban Solid Waste) – οργανική συλλογή – κυκλικά και ειδικά απόβλητα-, σακούλες για τον τομέα των οπωροκηπευτικών που μπορούν να λιπασματοποιηθούν, επίσης αρωματικά και προσαρμόσιμες συσκευασίες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.smp.srl/

 

 

 

X