Skip to main content Skip to search

Ιστορίες Επιτυχίας

Έρευνα Προώθησης της Καινοτομίας με βάση τη Βιοοικονομία – BIO-ECOnomy Research Driven Innovation (BIOECO-R.D.I.) – (ADRION– INTERREG VB Adriatic – Ionian)

Υλοποίηση: Ιανουάριος 2018- Δεκέμβριος 2019

Το έργο BIOECO-R.D.I. ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2019. Ο βασικός στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου βάσει ενός δομημένου τομέα βιοοικονομίας μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής για την καινοτομία στην έρευνα (RDI) σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο. Η στρατηγική αυτή εντοπίζει τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη περιφέρεια αναφορικά με την βιοοικονομία και προτάσσει σχετικές συστάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ανάπτυξης του τομέα στη περιοχή. Αποτελεί μια βασική εκροή του έργου διότι αναγνωρίζει την αναγκαιότητα επέκτασης του τομέα με βάση τις ισχύουσες περιβαλλοντικές τάσεις λαμβάνοντας επίσης υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και άρα προτείνει δράσεις που συνδέονται με αυτή σε στρατηγικό επίπεδο κλείνοντας με κάποιο τρόπο οποιοδήποτε κενό μπορεί να υπάρχει σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο.

Επιπλέον, το έργο στόχευε στη δημιουργία ενός συνεργατικού δικτύου μεταξύ των περιφερειών Adrion, επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας για συνεργατική έρευνα, μεταφορά γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων, υποστήριξη των επιχειρήσεων και συμπλεγμάτων στη διαδικασία μετατροπής σε ένα βιομηχανικό μοντέλο που θα χαρακτηρίζεται από καινοτόμα και διεθνή συνεργασία υψηλού επιπέδου σύμφωνα με την προσέγγιση της Κυκλικής Οικονομίας. Με βάση αυτό, οι εταίροι έχουν οργανώσει ένα σύνολο από εκδηλώσεις και συναντήσεις σε διεθνές επίπεδο με σκοπό να συζητήσουν περαιτέρω την ισχύουσα κατάσταση στο πεδίο αυτό, να αναδείξουν καλές πρακτικές, να παρακινήσουν νέες συνεργασίες και επομένως να εκμεταλλευτούν της δυνατότητες για δικτύωση.

Το έργο BIOECO-RDI κατάφερε το 2020 να γίνει μέρος του ευρύτερου δικτύου Βιοοικονομίας (EuBioNet), μια συμμαχία έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ που ασχολούνται με την προώθηση, επικοινωνία και υποστήριξη της βιοοικονομίας, που προωθείται από το πρόγραμμα BIOVOICES. Το δίκτυο αυτό μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο των συμμετεχόντων σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημιουργεί ευκαιρίες και δίκτυα και αυξάνει σημαντικά την ευαισθητοποίηση της βιοοικονομίας στην Ευρώπη, χάρη στις κοινές προσπάθειες των εμπλεκόμενων σχεδίων. Τα έργα που συμμετέχουν σήμερα είναι σχεδόν 50 και επωφελούνται από την αμοιβαία προώθηση των αποτελεσμάτων, τις νέες εταιρικές σχέσεις, τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και την ανταλλαγή γνώσεων.

Κινητοποίηση της θεσμικής μάθησης για καλύτερη αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας για την Kυκλική Oικονομία – MOVECO – Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy – (Interreg Danube)

 Υλοποίηση: Δεκέμβριος 2016- Μάιος 2019

Το έργο ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2019. Ο βασικός στόχος αφορούσε τη βελτίωση των θεσμικών πλαισίων και πλαισίων υποδομής και πολιτικών για την έρευνα και καινοτομία ώστε να εξασφαλιστεί η ευρύτερη πρόσβαση στη γνώση για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στη περιοχή του Δούναβη. Ομοίως, οι στόχοι περιλάμβαναν την ισχυροποίηση της διακρατικής σχέσης με σκοπό την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας και επιπλέον την ανάπτυξη μιας διακρατικής στρατηγικής για τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία (προσδιορισμός πιθανών ροών υλικών για το DR) και roadmaps για την εφαρμογή καινοτομιών σε περιφερειακό επίπεδο. Με νέες υπηρεσίες και εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού και οικολογικής καινοτομίας (Εργαλειοθήκη κυκλικής οικονομίας), το MOVECO θα υποστηρίξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες μεταξύ έρευνας και επιχειρήσεων σε νέες αλυσίδες αξίας.

Η πλατφόρμα του έργου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από υπηρεσίες που αφορούν: πληροφορίες σχετικά με την Κυκλική Οικονομία, προώθηση συνεργατικών μοντέλων και εύρεσης συνεργατών, προσφορά μιας εικονικής αγοράς για τον εντοπισμό των διαθέσιμων ποσοτήτων αποβλήτων και επαναχρησιμοποιημένων προϊόντων αλλά και της αντίστοιχης ζήτησης στη περιοχή του Δούναβη. Άλλες υπηρεσίες αφορούν εργαλεία σχετικά με ιδέες, συζητήσεις και καλές πρακτικές αλλά και συνδέσμους με άλλες σχετικές πλατφόρμες. Τα πιο βασικά αποτελέσματα του έργου συνοψίζονται στα εξής: ι) τη Διακρατική Στρατηγική (Transnational Strategy) για να επιταχύνει τη διαδικασία μετάβασης στη Κυκλική Οικονομία στη περιοχή του Δούναβη, και ιι) το Σχεδίου δράσης τον Απρίλη του 2019 με τίτλο: ‘Action Plan to Accelerate Transition Towards a Circular Economy in the Danube Region’ το οποίο προτάσσει σαφή μηνύματα προς τους εμπλεκόμενους στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων για να προωθήσουν τη διαδικασία αλλαγής σε πιο βιώσιμες μορφές διαχείρισης πόρων.

 

X